אם יתעוררו קשיים עקב קריאה לשירות זה, עליך לפעול כמפורט:

א. סיבות משקיות וסיבות לימודים
בקריאה להתייצבות של שישה ימים ומעלה, שכיר (באמצעות המעביד), עצמאי, חייל מילואים שלומד ונרשם לבחינות בבתי ספר מקצועיים מוכרים (למעט הנדסאים), לרבות בחינות התמחות של לשכת עורכי הדין, בחינות מועצת רואי החשבון, בחינות הסמכה לדיינות או לרבנות, וכן סטודנטים הלומדים לתואר ראשון (דרך מוסד הלימודים) – יפנה מיד בבקשה לדחיית השירות, קיצורו או ביטולו לועדה לתיאום שירות מילואים שבבסיס הקליטה והמיון, ישירות, דרך קצין העיר או באמצעות יחידתו. הבקשה תוגש מיד עם קבלת צו הקריאה, ולא יאוחר מאשר 30 ימים לפני המועד שנקבע להתחלת השירות (אלא אם הצו התקבל במועד מאוחר יותר). בקריאה להתייצבות של עד 5 ימים, יש לפנות למפקד היחידה.

ב. סיבות אישיות
עליך להעביר מיד ליחידתך, בצירוף לספח אישור צו קריאה זה, בקשה מנומקת בכתב לדחיית השירות ולצרף את כל האישורים הנמצאים ברשותך הקשורים לבקשה.

ג. סיבות רפואיות
חייל מילואים שנקרא להתייצב לשירות פעיל ואיננו יכול להתייצב בגלל מחלה, ידאג שהודעה על כך תגיע ליחידתו לא יאוחר מהשעה 17:00 ביום שנקבע להתייצבות. בהודעתו של החייל תצוין הכתובת בה הוא נמצא בעת מחלתו. להודעה יצורף ספח אישור רפואי, שהוא ספח ג' מצו הקריאה, חתום ע"י רופא מוסמך, המיועד אל מפקד היחידה, המאשר כי עקב בעיה רפואית אינך מסוגל להתייצב לשירות המילואים שאליו נקראת. להודעה ולאישור הרפואי כאמור לעיל תצורף גם תעודה רפואית חתומה , אשר תימסר ע"י מפקד היחידה לרופא הצבאי אשר רק הוא רשאי לעיין בה.

לפרטים לגבי הוראות הקריאה לשמ"פ הנך מוזמן לרכוש את תקציר קובץ הוראות הקריאה לשמ"פ הנמצא למכירה בחנויות הספרים.
מידע נוסף נמצא באתר האינטרנט של אגף כח האדם:
http://www.aka.idf.il

למידע נוסף מאתר המילואים הצהלי, לחץ כאן .